logo - Dotace na kotle
telefon - Dotace na kotle770 134 654

Podmínky získání kotlíkové dotace

 • Žádat mohou majitelé rodinných domů, jejichž domy jsou vytápěny kotly na pevná paliva s ručním přikládáním nespadající do třídy 3, 4 nebo 5 dle ČSN 303-5.
 • Tento kotel na tuhá paliva musí plnit hlavní zdroj vytápění rodinného domu (více než 50%).
 • Pokud nevlastníte nevyhovující kotel na tuhá paliva v žádném případě nelze žádat o "Kotlíkovou dotaci".
 • S předložením žádosti a realizací výměny kotle musí souhlasit všichni majitelé většinového podílu.
 • Nejsou podporovány chaty, hotely, penziony, ubytovny, bytové domy, které mají více jak 3 samostatné byty.
 • Dům nemusí splňovat žádnou energetickou třídu!
 • Na rozdíl od prvního kola kotlíkových dotací již NENÍ požadována realizace tzv. mikro-energetického opatření.

Výše kotlíkové dotace

Výše kotlíkové dotace se počítá z celkových způsobilých výdajů na nový zdroj vytápění procentní sazbou. Maximální výše dotace je však omezena.

 • plynový kondenzační kotel - 75 % (max. 95.000,-Kč)
 • kotel na dřevo s ručním přikládáním - 80 % (max. 100.000,- Kč)
 • automatický kotel na pelety - 80 % (max. 120.000,- Kč)
 • tepelné čerpadlo - 80 % (max. 120.000,- Kč)

Podpora může být navýšena o 7500 Kč v případě prioritních obcí se zhoršenou kvalitou ovzduší. Aktualizovaný seznam pro II. kolo dotací pro celou ČR stahujte v PDF zde. V Moravskoslezském kraji dostanou všichni žadatelé navíc příspěvek kraje ve výši 7500 Kč a také v některých obcích příspěvek z obecního rozpočtu. Seznam přispívajících obcí stahujte zde v PDF.

Způsobilé výdaje projektu

 • Nový zdroj tepla (kotel nebo tepelné čerpadlo)
 • Příslušenství, drobný instalační materiál
 • Otopná soustava (radiátory a rozvody)
 • Akumulační nádoba nebo ohřívač TUV
 • Montážní, stavební a instalaterské práce
 • Frézování nebo vložkování komínu

V I. kole neuznávali v některých krajích (např. Jihomoravský) náklady na dopravu kotle!

Akumulační nádoba

V případě kotle s ručním přikládáním paliva je povinná akumulační nádoba (55l/kW). U automatických kotlů být nemusí.

Nutné dokumenty k žádosti

Žádost - přílohy podávané společně se žádostí

 • Fotodokumentace stávajícího (vyměňovaného) kotle na pevná paliva napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso
 • Revize původního kotle ze které bude jasné, že kotel nespadá do 3. – 5. emisní třídy
 • Písemný souhlas spoluvlastníků domu či druhého z manželů
 • Kopie úplné smlouvy nebo potvrzení z banky o zřízení běžného účtu žadatele
 • Kopie výpisu z katastru (jen některé kraje)

Vyúčtování kotlíkové dotace - po realizaci, v případě schválení dotace

Po ukončení realizace projektu (výměny kotle) je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli - příslušnému krajskému úřadu - finanční vyúčtování realizovaného projektu. Společně s finančním vyúčtováním projektu (tzv. závěrečnou zprávou) je nutno doložit tyto přílohy:

 • Fotodokumentace odstranění starého zdroje tepla
 • Potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle (např. ze sběrny nebo výkupu kovů) - kopie
 • Fotodokumentace nově instalovaného kotle (nového zdroje vytápění), jeho napojení na otopnou soustavu a na komínové těleso
 • Fotodokumentace nové otopné soustavy nebo akumulační nádoby (byla li realizována)
 • Revizní zpráva o uvedení nového zařízení do provozu - kopie
 • Revize spalinové cesty - kopie
 • Kopie oprávnění k uvedení kotle do provozu - kotle na biomasu (osvědčení topenář a montér kotlů na biomasu
 • Kopie účetních dokladů týkajících se realizace výměny zdroje tepla a souvisejících opatření
 • Kopie bankovního výpisu nebo pokladního dokladu dokládající úhradu
skryty skryty skryty