logo - Dotace na kotle
telefon - Dotace na kotle770 134 654

Kotlíková dotace

Podmínky získání Kotlíkové dotace

 • Žádat mohou vlastníci nebo spoluvlastníci nemovitosti (rodinného nebo bytového domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu), jejichž domy jsou vytápěny kotly na pevná paliva s ručním přikládáním nespadající do třídy 3, 4 nebo 5 dle ČSN 303-5.
 • Tento kotel na tuhá paliva musí plnit hlavní zdroj vytápění rodinného domu (více než 50%).
 • Průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč, tj. 14 242 Kč na osobu a měsíc.
 • Příjmy členů domácnosti – osob bydlících společně se žadatelem – jsou průměrovány (u nezletilých dětí a studentů do 26 let se uvažují příjmy ve výši 0 Kč)
 • Sledovány budou jen běžné příjmy za rok 2020 – zdanitelné příjmy, důchody a vybrané typy dávek.
 • Domácnosti složené výhradně z důchodců pobírajících starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně nebudou muset dokládat příjmy, jsou automaticky způsobilí pro dotaci

Kalkulačka příjmů pro Kotlíkovou dotaci

Výše kotlíkové dotace

Kotlíková dotace je ve výši 95% z celkových způsobilých výdajů na nový zdroj vytápění. Maximální výše dotace je však omezena na tyto částky:

 • plynový kondenzační kotel - max. 100.000,-Kč
 • kotel na dřevo s ručním přikládáním - max. 130.000,- Kč
 • automatický kotel na pelety - max. 130.000,- Kč
 • tepelné čerpadlo - max. 180.000,- Kč

Způsobilé výdaje projektu

 • Nový zdroj tepla (kotel nebo tepelné čerpadlo)
 • Příslušenství, drobný instalační materiál
 • Otopná soustava (radiátory a rozvody)
 • Akumulační nádoba nebo ohřívač TUV
 • Montážní, stavební a instalaterské práce
 • Frézování nebo vložkování komínu
 • Projektová dokumentace

Akumulační nádoba

V případě kotle s ručním přikládáním paliva je povinná akumulační nádoba (55l/kW). U automatických kotlů být nemusí.

Jaké doklady jsou třeba k podání žádosti

 • formulář žádosti o podporu
 • doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla – žadatel prokáže, že původní zdroj splňuje (splňoval) třídu kotle vhodnou k výměně
 • doklady prokazující vlastnický vztah k nemovitosti, kde je nový zdroj tepla realizován
 • fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso

Po provedení výměny je potřeba předložit

 • formulář pro vyúčtování projektu
 • účetní doklady (faktury, PPD, bankovní výpisy)
 • fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla
 • doklad o instalaci a uvedení zdroje do provozu, vystavený oprávněnou osobou
 • protokol o revizi spalinové cesty podle Vyhlášky č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj)
 • potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle
skryty skryty skryty